Ceny

V případě plné výhry soudního sporu má povinnost k úhradě nákladů řízení strana prohrávající. Právní poradenství bez dalšího zastupování klienta je účtováno podle povahy věci a vzájemné dohody s klientem.

Při dohodě o ceně právních služeb je zohledňována zejména složitost a náročnost věci, časové požadavky a nároky klienta na vyřízení věci, hodnota věci a poměry klienta. Je upřednostňována trvalejší spolupráce s klienty, což je mimo jiné taktéž zohledněno při sjednávání výše odměny.

peníze - ceny

Základním předpisem určujícím výši odměny za služby advokátů je vyhláška č. 177/1996 Sb., advokátní tarif. Dle advokátního tarifu může být cena za služby (tzv. odměna advokáta) určena jako tzv. smluvní nebo mimosmluvní odměna.

Smluvní odměna se řídí výlučně ujednáním mezi klientem a advokátem, v naší kanceláři je možné sjednat hodinovou sazbu, paušální sazbu či podílovou odměnu. V případě zastupování nebo obhajobě klienta před soudem nebo jiným orgánem upřednostňujeme sjednání odměny tzv. úkonové dle sazeb advokátního tarifu, neboť tato odměna je i pro klienta zpravidla výhodnější než sazba hodinová.

Není-li mezi klientem a advokátem sjednáno jinak, řídí se výše odměny příslušnými ustanoveními advokátního tarifu o tzv. mimosmluvní odměně. V takovém případě se řídí sazba odměny za jeden úkon právní služby podle hodnoty věci, při obhajobě v trestních věcech podle trestní sazby.

Kromě odměny za právní služby má advokát nárok na náhradu hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s poskytnutím právní služby, zejména na soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie.

Konkrétní zvolená varianta odměny za právní služby odpovídá vždy potřebě a požadavku klienta a je sjednávána po bližším seznámení advokáta s předmětem právní pomoci.

INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

Orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora, se sídlem Národní 16, 110 00 Praha 1, e-mail: epodatelna@cak.cz, ID datové schránky: n69admd, web: www.cak.cz

Neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím formuláře

Vaše jméno, příp. telefon

Váš email

Předmět

Vaše zpráva

Před odesláním zaškrtněte políčko výše